Project Description

זאבי האור

  • 2014
  • שמן על קנווס
  • 60×80 cm

הזאבים חיים בלהקה ופעילים בעיקר בלילה, עינהן רואות בחשכה כמו עיניו של החתול, בתרבויות עתיקות רבות קישרו בין הזאב והאור.

שכן הזאב מביא את האור בתוך החושך, הוא רואה בתוך החשכה.
המילה זאב ביוונית Lycos, דומה  וקשורה למילה אור בלטינית Lux